Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Advies en begeleiding

OML ondersteunt en begeleidt bedrijven in hun contacten met de gemeente. OML draagt zorg voor maatwerk in de aanpak van vragen en knelpunten en ziet toe op een voortvarende afhandeling.


Introductie

Daar waar bedrijven te maken krijgen met regelgeving, beschikkingen en vergunningen van de overheid kunnen ze een beroep doen op OML om hun belangen te behartigen en de noodzakelijke procedures te begeleiden. OML vervult dan een één-loket-functie en draagt zorg voor een zorgvuldige en oplossingsgerichte afhandeling bij de betreffende gemeente. In de praktijk gaat het om alle mogelijke vraagstukken op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, verkeer, parkeren, groenvoorzieningen, bewegwijzering, riolering, etc. De rol varieert van advies en bemiddeling tot en met procesbegeleiding. Aan dit service loket zijn voor bedrijven geen extra kosten verbonden.
 

Doelstelling

Namens de aandeelhoudende gemeenten in de regio Midden-Limburg een zorgzaam vestigingsklimaat voor ondernemers creëren. Heeft u vragen? Bel of mail één van onze contactpersonen.

 

Werkwijze

Een team van consultants staat klaar om de één-loket-functie in te vullen en de belangen van bedrijven te behartigen. OML geeft zowel op een reactieve als op een proactievemanier invulling aan deze functie. Reactief door slagvaardig te reageren op vragen van bedrijven en proactief door op eigen initiatief bedrijven te benaderen.
 

Werkgebied

Deze intermediaire functie wordt door OML vervuld voor aangesloten gemeenten.