Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Handige links

Wilt u meer informatie over ondernemen, innovatieve ideëen, subsidies, energie?
Via bijgaande link(s) wordt u mogelijk al nader geinformeerd dan wel doorgeleid naar een concrete pagina.


OML meent er goed aan te doen om u op onderstaande links en subsidieregelingen te attenderen, echter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor tussentijdse wijzigingen/aanpassingen/actualisatie e.d.
 

 

Why invest in Holland?

Netherlands Foreigh Investment Agency.

Information for foreign companies, wishing to establish their business in the Netherlands and to take advantage of the Dutch business environment as a strategic base to cover Europe.

Watch the video:
Why invest in Holland...


 
Nadere subsidieregels bevordering economie en concurrentiekracht 2013 e.v.

Doelstelling
Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het versterken van het Limburgse vestigingsklimaat, de concurrentiekracht en daarmee het behoud en de ontwikkeling van kwantitatief en kwalitatief goede banen.
Beschrijving
De projecten, die voor subsidie in aanmerking komen, moeten een bijdrage leveren aan de realisatie van een of meer van de, door PS vastgestelde en door GS nader uitgewerkte, economische beleidskaders.
Voor hoofdstuk 2 geldt dat de projecten een bijdrage moeten leveren aan het bevorderen van de instroom van 45 plussers op de arbeidsmarkt.
 
  
Limburgmakers

Overzicht subsidie-instrumenten
KennisCheque: voor het inkopen van specifieke kennis.
InnovatieHaalbaarheid: voor ondersteuning bij het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
InnovatieManager-subsidie: voor ondersteuning bij de inhuur van een innovatie manager.
InnovatieProject-subsidie: voor ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatie.
PerformanceAdvies: voor ondersteuning bij optimalisering van bedrijfsprocessen.
InnovatieAssistentie: voor ondersteuning bij de verduurzaming van het innovatievermogen en de innovatieprocessen.
 

Operationeel Programma Zuid (OP Zuid)

Programma OPZuid 2014-2020
 
Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, lag aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebeordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale  topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving.


Het OPZuid biedt subsidiemogelijkheden voor:

  • Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs tussen de internationale topclusters onderling en tussen de internationale en de nationale topclusters. Dit geldt zeker ook voor het MKB, dat hiermee beter aan kan haken op de kennis die wordt ontwikkeld in onderzoeksprogramma’s en op onderzoekscapaciteit bij derden.
  • Stimulering van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design.
  • Bevordering van samenwerking tussen (MKB)bedrijven onderling en tussen (MKB)bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden.
  • Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen, door stimulering van onderwijsprogramma’s en –voorzieningen waarbij zowel bedrijfsleven als kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op de kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.
  • Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie.
  • Slimme uitrol van nieuwe technieken in de bebouwde omgeving.
 
Energie investeringsaftrek

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.
 
 

Horizon 2020
 

Horizon 2020: EU-subsidie voor innovatie en onderzoek

Met Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, kunnen onderzoeksinstellingen en bedrijven een beroep doen op een budget van in totaal bijna 80 miljard euro. Het subsidieprogramma ademt resultaatgerichtheid uit. Dat biedt meer dan voorheen ook ondernemers de kans om financiering te krijgen voor de ontwikkeling en demonstratie van baanbrekende innovaties!

De drie 'flagships' of onderzoeksprioriteiten van Horizon 2020

De thema's die de EU belangrijk vindt, en waarvoor in de periode 2014 - 2020 talloze subsidies beschikbaar zullen komen, zijn ondergebracht in drie categorieën - de EU spreekt over 'flagships' of onderzoeksprioriteiten.


Societal Challenges: onder deze pijler van Horizon 2020 valt een breed scala aan thema's waarvoor subsidies beschikbaar zijnen komen. Hier wordt gestuurd op resultaat, onder meer binnen de volgende gebieden:

Industrial Leadership : veel meer dan bij de pijler hierboven geeft Horizon 2020 hier heel concreet aan op welke gebieden en voor welke technologieën er subsidies beschikbaar komen. Concrete voorbeelden:
 

Excellent Science: fundamenteel onderzoek blijft een belangrijke pijler binnen het Europese subsidieprogramma. Dit komt tot uitdrukking in de volgende onderwerpen van Horizon 2020:
 
 

Groeifaciliteit

Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie; allemaal situaties waarin ondernemers doorgaans risicodragend vermogen nodig hebben. Toch blijkt die financiering vaak aanzienlijk lastiger te realiseren dan verwacht.
De overheid vindt dat goede plannen financierbaar moeten zijn. Daarvoor heeft zij ondermeer de Groeifaciliteit in het leven geroepen. Een garantieregeling die financiers over de streep kan trekken om een financiering te verstrekken aan ondernemers.

Voor wie?

Voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

Hoe werkt de regeling?

Alleen deelnemende financiers kunnen een garantieaanvraag bij de overheid indienen. Zij beoordelen de financieringsaanvraag van de ondernemer eerst zelf. Als zij voornemens zijn de financiering te honoreren met een garantie van de Groeifaciliteit, zullen zij een garantieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Bij een positief besluit van RVO.nl kan de financier het risicokapitaal verstrekken met garantie van de overheid.

De Groeifaciliteit biedt 50% garantie

De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk. Op deze manier helpt de overheid om financiers over de streep te trekken.
 
 

Seed Capital

Het Innovatiefonds MKB+ stelt u als ondernemer in staat uw ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen.
Ondernemers zijn de kurk waarop onze economie drijft. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Het is dan vaak lastig om investeerders te vinden. Dit kan betekenen dat bedrijven hun producten veel later, of zelfs helemaal niet, op de markt kunnen brengen. Daarom springt het ministerie van Economische Zaken bij met het Innovatiefonds MKB+ en stelt in de periode 2012 tot en met 2015 in totaal 500 miljoen euro ter beschikking. Betrokkenheid van het fonds helpt andere financiers over de streep te trekken.

Financiering uit het Innovatiefonds MKB+

Het Innovatiefonds MKB+ omvat de financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor innovatie en financiert snel groeiende innovatieve ondernemingen. De focus ligt hierbij op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct, van kennis naar kassa. Het fonds bestaat uit 3 pijlers:

1. Innovatiekrediet

Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden unieke ontwikkelingsprojecten met uitstekende vooruitzichten (producten, processen en diensten) gestimuleerd waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt.
Voor wie: voor innovatieve bedrijven met een financieringsnoodzaak.
Meer informatie over het Innovatiekrediet

2. De SEED Capital-regeling

De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.
Voor wie: closed-end venture capital fondsen
Meer informatie over de SEED Capital-regeling

3. Fund-of-Funds

Fund-of-Funds verbetert de toegang tot de risicokapitaalmarkt ook voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.
 
 

Milieu investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.
 


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondersteunt ondernemend Nederland. Met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving.
Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

 

 
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.