Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

12-07-2018 Initiatief voor mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Zevenellen

OML heeft recentelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Coöperatie 7LL. De coöperatie heeft het voornemen een mestbewerkingsinstallatie te realiseren op bedrijventerrein Zevenellen. Met deze samenwerkingsovereenkomst verkennen de betrokken partijen de mogelijkheden voor vestiging van een mestbewerkingsinstallatie op Zevenellen. Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt wordt in oktober tot uitgifte van de gronden overgegaan. De bouw start mogelijk eind 2019, daarmee investeren de initiatiefnemers € 3,5 miljoen.Serge Hoppenbrouwers, directeur van OML, is blij met huidige ontwikkeling. “In de afgelopen periode zijn diverse onderzoeken gedaan en stappen gezet om de ontwikkeling goed in te passen in de omgeving. De mestbewerkings­installatie past binnen de opzet van bedrijventerrein Zevenellen. We focussen daar op de thema’s circulair en biobased, waarbij organische reststromen uit de agri- en foodsector zoals mest en groenteafval verwerkt worden tot halffabricaten, nieuwe grondstoffen of nieuwe producten. Het plan van de Coöperatie 7LL is de eerste concrete invulling op het terrein”

Hoppenbrouwers vult aan: “De komst van dit initiatief biedt weer nieuwe kansen. Zo is er concrete interesse van een bedrijf dat bij zijn productieproces veel restwarmte overhoudt. Die warmte kun je weer gebruiken voor de mestverwerker.” Hoppenbrouwers geeft aan dat het concept van bedrijventerrein Zevenellen is verbreed. “Ook reguliere bedrijven zijn in principe welkom om zich er te vestigen, mits zich dit verhoud tot de dan reeds gevestigde bedrijven. Er gaan ook grote kavels uitgegeven worden. Wij als OML dienen het belang van onze aandeelhouders, daarbij sturen wij ook op financieel rendement.”

Waarom een mestbewerkingsinstallatie?
In Midden-Limburg is de landbouw, inclusief de veehouderij, een belangrijke economische factor. Vanwege aangescherpte regelgeving hebben veehouders in deze regio steeds meer moeite om de mest te plaatsen. Veehouders die op hun bedrijf meer mest produceren dan dat zij op de akkers kunnen aanwenden, zijn verplicht een groot deel van het overschot te verwerken. Voor een individuele ondernemer is het praktisch onmogelijk is om deze investering te doen. Met Coöperatie 7LL heeft een groep varkenshouders de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk met OML dit initiatief voor een mestbewerkingsinstallatie te realiseren. Op deze manier wordt de mest als grondstof voor andere bedrijven ingezet.

Vergunningen Coöperatie 7LL
Voor de vestiging van een mestbewerkingsinstallatie moet een aantal vergunningen verleend worden. Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Coöperatie 7LL ingediende aanmeldnotitie heeft Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

In vervolg daarop worden door de Coöperatie 7LL deze zomer twee vergunningaanvragen ingediend bij de Provincie Limburg: de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) in verband met de effecten van stikstof op Natura2000-gebied Leudal en de Omgevingsvergunning fase 1. Deze vergunning bestaat uit de onderdelen milieu en afwijking van het bestemmingsplan. Voor beide vergunningen geldt een beslistermijn van 26 weken. Hierna ligt het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend.

Daarnaast vindt door de coöperatie de aanvraag Watervergunning plaats, voor het lozen van gezuiverd afvalwater op de Maas. Deze vergunningaanvraag wordt ingediend bij Rijkswaterstaat. Ook hiervoor geldt de uitgebreide procedure van 26 weken.

Informatieavond
OML wil de ontwikkelingen op en rondom bedrijventerrein Zevenellen graag nader toelichten en iedereen de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Eind 2018/begin 2019 organiseert OML samen met de Provincie Limburg, gemeente Leudal en de Coöperatie 7LL voor belangstellenden een informatieavond. Op dat moment liggen de vergunningen van Coöperatie 7LL voor iedereen ter inzage en kunnen vragen hierover toegelicht worden. Hierover wordt u via de gemeentepagina en www.zevenellen.nl geïnformeerd.
 
Voor meer informatie over de huidige ontwikkelingen, kunt u nu al kijken op www.zevenellen.nl. Zo zijn in opdracht van OML een archeologisch onderzoek en een bodemonderzoek onder de olietanks uitgevoerd.
Laatste nieuws
06-12-2018 Nieuw logo OML onthuld tijdens opening huisvesting 
Lees verder
05-12-2018 Aankondiging drukte rond kerst en oud en nieuw  
Lees verder
26-11-2018 INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN OP BEDRIJVENPARK ZEVENELLEN 
Lees verder
21-11-2018 Aankondiging Inloopavond Zevenellen  
Lees verder
15-11-2018 Laatste grote kavel van 5 ha. in Midden-Limburg nú te koop! 
Lees verder
Nieuwsoverzicht
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.