Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

26-11-2018 INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN OP BEDRIJVENPARK ZEVENELLEN

Op en rondom het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijventerrein Zevenellen worden momenteel onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Het gaat om onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden, bodemkwaliteit en niet gesprongen explosieven. Er worden met graafmachines onder meer proefsleuven gegraven en er vindt ten behoeve van de onderzoeken grondverzet plaats. Deze activiteiten hebben als doel om bouwrijpe kavels te realiseren waarmee ruimte wordt geboden aan bedrijven om zich hier te vestigen en er economische ontwikkelingen op gang worden gebracht.


Archeologisch onderzoek

Om te bepalen of er in de grond waardevolle elementen liggen die bewaard moeten worden, wordt in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) momenteel een tweede archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit vindt plaats op de locatie van de driehoek bij de Berikstraat. Eerder is het deel waar voorheen de tennisbaan lag, archeologisch vrijgegeven. De verwachting is dat het onderzoek eind deze maand wordt afgerond. De resultaten worden in een rapportage vastgelegd.
 

Bodemonderzoek

Onlangs is de grond onder de gesloopte tanks onderzocht. De conclusie is dat de grond schoon is. De grond is gekeurd en wordt nu gebruikt om het terrein van de voormalige tennisbaan op te hogen. Die werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering.
 

Niet gesprongen explosieven 

Vanuit het wettelijke Arbobesluit is vorig jaar een explosievenonderzoek opgestart, Begin november is REASeuro Explosieven Experts gestart met het explosievenonderzoek op de delen nabij de voormalige tennisbaan. Hierna zal verder onderzoek worden gedaan naar de delen onder de weg en de gronden onder de voormalige olietanks. Er wordt gezocht naar explosieven op een diepte van 7-8 meter onder de zogeheten ‘oorlogs’-grond. Indien er een object wordt gevonden, wordt dit nader onderzocht en gemeld bij de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zij maken het explosief vervolgens onschadelijk. Tot op heden is er niets gevonden.
 

Eerste initiatief op Zevenellen: Coöperatie 7LL

In de zomer hebben OML en Coöperatie 7LL een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met dit mestbewerkingsinitiatief willen 6 boeren de ‘kringloop’ in hun bedrijfsproces sluiten en daarmee anticiperen op regelgeving van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Door dit initiatief wordt de mest in een gesloten inrichting bewerkt zodat het als compost weer in het boerenbedrijf gebruikt kan worden. Het initiatief past binnen het geurbeleid van de gemeente. Er worden luchtwassers aangebracht om de geur naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Een luchtwasser wordt vaak gebruikt om de uitstoot van stoffen te verminderen.
 
Door de Coöperatie 7LL van de 6 boeren zijn in de zomerperiode twee vergunningaanvragen ingediend bij de Provincie Limburg. Ten eerste de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb), in verband met de effecten van stikstof op Natura2000-gebied Leudal. En ten tweede de Omgevingsvergunning fase 1. De omgevingsvergunning bestaat uit de onderdelen milieu en afwijking van het bestemmingsplan.
Daarnaast vindt door de Coöperatie 7LL de aanvraag Watervergunning plaats, voor het lozen van gezuiverd afvalwater op de Maas. Deze vergunningaanvraag is ingediend bij Rijkswaterstaat.
 
De ontwerpbesluiten worden medio december 2018 verwacht.
 

Inloopavond 10 januari 2019

OML wil de ontwikkelingen op en rondom het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijventerrein Zevenellen graag nader toelichten en iedereen de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Graag nodigen wij u uit om op donderdag 10 januari aanwezig te zijn bij de inloopavond. U krijgt hier een compleet beeld van alle ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Dit betreft zowel informatie over de eerste initiatieven die zich gaan vestigen op het bedrijventerrein als over de voorbereidende werkzaamheden door Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en World Biobased Center Zevenellen (WBCZ). Daarnaast zullen de gemeente Leudal en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg namens de provincie Limburg aanwezig zijn om hun rol voor wat betreft vergunningen en beleid toe te lichten. U kunt zich aanmelden voor de inloopavond via www.oml.nl.
 
Laatste nieuws
06-12-2018 Nieuw logo OML onthuld tijdens opening huisvesting 
Lees verder
05-12-2018 Aankondiging drukte rond kerst en oud en nieuw  
Lees verder
26-11-2018 INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN OP BEDRIJVENPARK ZEVENELLEN 
Lees verder
21-11-2018 Aankondiging Inloopavond Zevenellen  
Lees verder
15-11-2018 Laatste grote kavel van 5 ha. in Midden-Limburg nĂș te koop! 
Lees verder
Nieuwsoverzicht
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.